regulamin konkursu
Eko Gwiazda

REGULAMIN KONKURSU
„Eko Gwiazda 2020 Edycja Jawor”

I. Postanowienia ogólne:
1. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w proekologicznym konkursie „Eko Gwiazda 2020 Edycja Jawor” (dalej: „Konkurs”).
2. Organizatorem konkursu jest Kawałek Świata Media z siedzibą w Krakowie (KRS 0000629149), ul. Ładna 4–6, 31–444 Kraków (dalej: „Organizator”).
3. Sponsorem nagród w konkursie jest Mercedes-Benz Manufacturing Poland (KRS0000138030) z siedzibą w Jaworze, ul. Gottlieba Daimlera 5
4. Konkurs odbywa się w dniach 18.05.2020–18.06.2020 r.
5. Platformą kontaktu uczestników z organizatorem będzie adres mailowy: kontakt@ekogwiazda.pl, strona www konkursu: www.jawor.ekogwiazda.pl oraz konto w serwisie YouTube: KonkursEkoMercedes/EdycjaJawor. Właścicielem powyższych domen i adresu e-mail jest Organizator.

II. Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatów: jaworskiego, legnickiego, świdnickiego, wałbrzyskiego.
2. Zadaniem konkursowym jest nagranie filmu wideo (o długości ok. 60 sekund) zachęcającego do działań proekologicznych.
3. Film powinien zawierać informacje o:
a) sposobach ograniczania produkcji odpadów w gospodarstwach domowych zgodnie z 5-cioma, najważniejszymi zasadami „Zero Waste”- Refuse (odmawiaj), Reduce (ograniczaj), Reuse (używaj ponownie), Recycle (segreguj i przetwarzaj), Rot (kompostuj)
b) wpływie i zagrożeniach na zdrowie ludzi i zwierząt związanych z gromadzeniem odpadów na wysypiskach (przykłady),
c) statystykach dotyczących zagospodarowania odpadami w Polsce i na świecie– ich produkcji, przetwórstwa (przykłady)
4. Uczestnicy konkursu lub ich opiekunowie prawni poprzez zgłoszenie swojego uczestnictwa oświadczają, iż zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptują jego treść.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie przez uczestników lub ich opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie danych osobowych.

III. Zgłoszenie filmów:
1. Zgłoszenia uczestników odbywają się za pośrednictwem specjalnie przygotowanego formularza elektronicznego na stronie internetowej konkursu: www.ekogwiazda.pl. W przypadku gdy uczeń nie ukończył 16 lat, zgłaszającym jest rodzic.
2. Film może być przygotowywany przez jednego ucznia, przy pomocy nauczyciela- opiekuna.
3. Czas trwania konkursu (18.05.2020–18.06.2020 r.) obejmuje następujące etapy:
a) Termin zgłaszania uczestników konkursu (uczniów i opiekunów – nauczycieli) za pomocą formularza elektronicznego upływa w dniu 04.06.2020,
b) zgłaszanie prac konkursowych (przesłanie filmów video na wyżej wymieniony adres e-mail Organizatora) upływa w dniu 11.06.2020. Filmy zgłaszane po tej dacie nie wezmą udziału w konkursie.
4. Filmy zawierające:
a) treści wulgarne, rasistowskie i w jakikolwiek inny sposób uwłaczające kulturze słowa i powszechnie akceptowanym moralnym wartościom, oraz
b) naruszające przepis powszechnie obowiązującego prawa, w tym zaś w szczególności przepisy dotyczące ochrony wizerunku i innych dóbr osobistych osób trzecich, będą natychmiast dyskwalifikowane i nie będą przedłożone pod obrady Jury.
5. Filmy nie mogą naruszać praw osób trzecich w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.

IV. Zgłoszenie filmów- wymagania techniczne:
1. Film może być nakręcony: kamerą, aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym lub tabletem.
2. Film należy przesłać na adres: kontakt@ekogwiazda.pl z wykorzystaniem serwisu Wetransfer.com. W przypadku problemów dopuszcza się wykorzystanie dowolnego serwisu internetowego służącego do wysyłania dużych plików.
3. Wielkość pliku nie może przekraczać 200 MB – plik powinien być zapisany w formacie: .mpeg4, .wmv, .mp4 lub .avi o rozdzielczości nie większej niż 1080p.

V. Zasady przyznawania nagród:
1. W trakcie obrad Jury w składzie: Dr Andreas Schenkel, Thomas Kaiser, Marlena Biadała-Domino oraz Starosta Powiatu Jaworskiego Pani Aneta Kucharzyk wyłoni zwycięski film. Oceniana będzie kreatywność wykonania filmu – przemówienia, zaangażowanie w projekt, oryginalność oraz właściwe i pełne zaprezentowanie wymaganych treści.
2. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji.
3. Ogłoszenie zwycięzcy konkursu oraz 5 pozostałych finalistów odbędzie się w dniu 18.06.2020 za pomoca wiadomości email, strony internetowej www.jawor.ekogwiazda.pl i kanału na platformie YouTube: KonkursEkoMercedes/EdycjaJawor.
4. Nagrodami w konkursie „Eko Gwiazda” są:
a) Nagroda główna
Dla ucznia: Laptop MacBook Air 13.3″, oraz nagroda dodatkowa – pieniężna, przeznaczona na pokrycie powstałych zobowiązań podatkowych.
Dla nauczyciela: tablet multimedialny Apple iPad 10.2
b) Dla finalistów – karty przedpłacone do sieci sklepów Empik o wartości 100 zł.
5. Dodatkowa nagroda pieniężna przewidziana jako nagroda dodatkowa do nagrody głównej w kwocie odpowiadającej kwocie podatku dochodowego nie zostanie wydana zwycięzcy konkursu, lecz odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego na poczet ww. podatku .
6. Konkurs zakończony będzie opublikowaniem listy zwycięzców i ich filmów na oficjalnym profilu Mercedes-Benz Manufacturing Poland na portalu Facebook, na stronie www.jawor.ekogwiazda.pl oraz na kanale YouTube: KonkursEkoMercedes/ EdycjaJawor.
7. Żadna z przewidzianych w konkursie nagród nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wyboru nagród.
8. W wypadku rezygnacji któregoś ze Zwycięzców z odbioru nagrody, Jury zastrzega sobie prawo przyznania jej innemu uczestnikowi konkursu, lub nieprzyznawania jej wcale.

VI. Prawa autorskie:
1. Nadesłanie filmu na konkurs jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do filmu na następujących polach eksploatacji (licencja):
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których został utrwalony – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym zaś opublikowanie na portalu Facebook oraz w serwisie YouTube.
1. Okres udzielonej licencji to 5 (pięć) lat.
2. Udzielona licencja nie posiada ograniczeń terytorialnych.

VII. Dane osobowe
1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
2. Administratorem danych osobowych jest agencja Kawałek Świata-Media, z siedzibą w Krakowie, ul. Ładna 4-6 (kod: 31-444). Z administratorem kontaktować się można za pośrednictwem adresu kontakt@ekogwiazda.pl.
3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i wydania nagród. Podstawą przetwarzania jest zgoda, która jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana (co może jednak uniemożliwić uczestnictwo w Konkursie). Dane będą przetwarzane w zbiorze doraźnym oraz zostaną trwale usunięte po zakończeniu konkursu i wydaniu nagród. Dane nie będą przekazywane poza obszar EOG.
4. W celach określonych w ust. 3 2 powyżej będą przetwarzane następujące dane osobowe uczestników konkursu:
a) Imię;
b) Nazwisko;
c) Adres e-mail;
d) Numer telefonu;.
e) Wizerunek
dla osób małoletnich:
f) Dane opiekuna prawnego.
5. Osobom, których dane dotyczą, a przy osobach małoletnich także im opiekunom, przysługuje prawo do żądania od dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

VIII. Postanowienia końcowe
Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa zasady konkursu.

regulamin konkursu <br />Eko Gwiazda